1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΔΥΟ(2) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΩΝ ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ » CPV: 33191100-6

{edocs}19469-.pdf,100%,600,link{/edocs}

Σχόλια  

#5 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ 14-12-2017 12:43
Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλιβάνου Ατμού», θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας:


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - 8:
Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
«Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να αποτελείται από τις φάσεις:
• Ομογενοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει τις φάσεις προκενού και προθέρμανσης του υλικού, επαναλαμβανόμεν η τουλάχιστον τρεις φορές.…»


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 8:
"Πιστοποιητικό για παροχή υπηρεσιών επικύρωσης (validation) σύμφωνα με ΕΝ
17665."
Αιτούμεθα την απαλοιφή της παραπάνω πρότασης. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό δεν υφίσταται και η συγκεκριμένη οδηγία EN 17665 προβλέπει την διαδικασία και μόνο, επικύρωσης των κλιβάνων. Επίσης, σε καμία οδηγία ή νομοθεσία δεν απαιτείται πιστοποίηση του προμηθευτή του κλιβάνου για διαδικασίες επικύρωσης.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 14:
"Η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκτελεί τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου (VALIDATION) ετησίως και δωρεάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να εκτελέσει τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου και κατά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού στο Νοσοκομείο."

Αιτούμεθα την διόρθωση της προδιαγραφής, για να επιτευχθεί η ευρύτερη συμμετοχή εταιριών, εξειδικευμένες στην διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικ ών προϊόντων σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις ISO9001, ISO13485 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/13 48/2004, που δεν είναι απαραίτητο, οι ίδιες να πραγματοποιούν διακριβώσεις μηχανημάτων σύμφωνα με την ΕΝ 17665, καθώς δεν προβλέπεται σε καμία οδηγία ή νομοθεσία. Παρακάτω επαναδιατυπώνου με το κείμενο της συγκεκριμένης προδιαγραφής, ώστε να επιτρέπεται η ευρύτερη συμμετοχή εταιριών και να καλύπτεται – διασφαλίζεται το Νοσοκομείο σας για την εν λόγω υπηρεσία.
"Η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκτελεί τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου (VALIDATION) ετησίως και δωρεάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να εκτελέσει τις διαδικασίες επικύρωσης φορτίου και κατά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού στο Νοσοκομείο.
Η επικύρωση θα πρέπει να γίνει απαραίτητα από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένης εταιρίας για να εκτελεί εργασίες VALIDATION. Να κατατεθεί οπωσδήποτε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία θα δεσμεύεται για την εν λόγω επικύρωση με την παράδοση του μηχανήματος καθώς και για την παράδοση των σχετικών πρωτοκόλλων επικύρωσης. Ο προμηθευτής αν συμβληθεί με άλλη εταιρία, θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του συμβαλλομένου ότι θα πραγματοποιήσει τις εν λόγω μετρήσεις."

Με εκτίμηση,
Γαβριήλ Μαμαλίγκας
Παράθεση
#4 MEDIC PLAN / MEDIZINE TECHNIK 14-12-2017 12:28
Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλιβάνου Ατμού», σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Παράγραφος 3:
Προτείνεται να προστεθεί η δυνατότητα:
«Η παροχή ατμού σε μανδύα και θάλαμο να δίδεται με ξεχωριστή γραμμή.» Το εν λόγω χαρακτηριστικό προσδίδει καλύτερη ποιότητα ατμού στο θάλαμο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Παράγραφος 8:
Προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής:
«Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να αποτελείται από τις φάσεις:
• Ομογενοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει τις φάσεις προκενού και προθέρμανσης του υλικού, επαναλαμβανόμεν η τουλάχιστον τρεις φορές.…»

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Παράγραφος 14:
Προς απόδειξη της εν λόγω δυνατότητας (εργασίες για επικύρωση φορτίου), προτείνεται να προστεθεί ο όρος:
«Ο προμηθευτής θα προσκομίσει στον διαγωνισμό αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. βεβαιώσεις, πρωτόκολλα των φορέων όπου έχουν διενεργηθεί οι εν λόγω εργασίες) ότι έχει - ο ίδιος ή όποια πιστοποιημένη συνεργαζόμενή της εταιρία - εμπειρία στην επικύρωση φορτίου. Να κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται η δεσμευτική αυτή υποχρέωση»

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Παράγραφος 15:
Αναφορικά στην «ισχύ» των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και προς αποφυγή σύγχυσης, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί τι διάρκειας θα πρέπει να είναι τα εν λόγω πιστοποιητικά.

ΓΕΝΙΚΑ:
Αναφορικά στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων ικανοτήτων των συμμετεχόντων προτείνεται να προστεθεί ο όρος:
«Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, με εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία και προς απόδειξη αυτών απαιτείται να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού, τρεις (3) βεβαιώσεις καλής συνεργασίας ή πιστοποιητικά ή τουλάχιστον αντίγραφα συμβάσεων (προμήθειας ή συντήρησης κλιβάνων ατμού αντίστοιχης κατηγορίας) σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας.»

Με εκτίμηση,
Άγουρος Παναγιώτης
Παράθεση
#3 ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ - Αλέξανδρος Σερδάρης 13-12-2017 14:19
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 19469/05-12-201 7 πρόσκλησής σας για συμμετοχή στη διαβούλευση που αφορά το είδος «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ», σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις:
1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σημείο 1:’’ Να διαθέτει σύστημα … περιβλήματός της’’.
a. Σχόλια
Αιτούμαστε την διαγραφή ή τον προαιρετικό χαρακτήρα της παρούσας προδιαγραφής, καθόσον ο Κλίβανός που εμπορευόμαστε είναι έτσι κατασκευασμένος που αποκλείει την οποιαδήποτε παρενόχληση από αντικείμενο.
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σημείο 4: ‘’Απο την πλευρά…(άνοιγμα θύρας εκφόρτωσης κλπ.)
a. Σχόλια
Αιτούμαστε την παραλλαγή της προδιαγραφής από ‘’…πληκτρολόγιο χειρισμού και οθόνη,…’’ σε ‘’…πληκτρολόγιο χειρισμού ή οθόνη αφής,..’’, καθόσον ο κλίβανος που εμπορευόμαστε είναι τελευταίας τεχνολογία με οθόνη αφής σε αμφότερες τις πλευρές του.
3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημείο 3: ‘’ Να διαθέτει…δακτυλίου’’
a. Σχόλια
Αιτούμαστε την συμπλήρωση ‘’ ή μηχανική αντλία κενού’’ ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε. Ο κλίβανος που εμπορευόμαστε είναι τελευταίας τεχνολογίας, και εξοπλίζεται με Μηχανική Αντλία Κενού που δεν απαιτεί την χρήση νερού όπως οι παλαιότερες τεχνολογίες και εξοικονομεί άνω του 50% του νερού που απαιτούν αντίστοιχοι κλίβανοι της αγοράς ανά κύκλο. Γεγονός που προσφέρει πολλά οφέλη στον πράσινο χαρακτήρα του Νοσοκομείου.
Σημείο 6: ‘’ Ο Κλίβανος να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά…’’
b. Σχόλια
Αιτούμαστε την συμπλήρωση του πιστοποιητικού EN 14971-1:2012(ri sk analysis) που αφορά Ιατρικά Μηχανήματα και την αντιμετώπιση των οποιοδήποτε κινδύνων που μπορούν να προκύψουν. Προδιαγραφή αναγκαία για την κεντρική αποστείρωση.


Με εκτίμηση,

Για τη Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ
Αλέξανδρος Σερδάρης
Παράθεση
#2 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗς 13-12-2017 12:11
Αναφερόμενοι στην υπ'αριθμ.19469 πρόσκλησή σας ζητούμε την τροποποίηση του άρθρου 6 των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ως εξής:"Να εμφανίζει επί της οθόνης τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου καθώς και το είδος του προγράμματος"
Καθορίζοντας το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη, οι προγραμματισμέν ες παράμετροι P(πίεση) και Τ(θερμοκρασία) είναι μονοσήμαντα καθορισμένες. Εξ' άλλου όπως απαιτείται στο άρθρο 2 των Γενικών προδιαγραφών οι θερμοκρασίες αποστείρωσης είναι συγκεκριμένες (134 και 121 C) ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ. Να σημειωθεί ότι οι ενδείξεις της οθόνης δεν επηρεάζουν την εξέλιξη του κύκλου. Οι κλίβανοι οφείλουν να διαθέτουν δύο αισθητήρες θερμοκρασίας (Τ1 και Τ2) καθώς και δύο αισθητήρες πίεσης (P1 και P2).Οποιαδήποτε απόκλιση, πέραν των επιτρεπτών ορίων, διαπιστώνεται από τους μικροεπεξεργαστ ές του κλιβάνου κατα την σύγκριση των τιμών Τ1-Τ2 ή Ρ1-Ρ2 επιφέρει την ακύρωση του προγράμματος.
Επιπλέον τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης μιας οθόνης είναι πολύ συνθετότερα αλλά δυστυχώς δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά στις προδιαγραφές.
Παράθεση
#1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 12-12-2017 00:10
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 19469/05-12-201 7 πρόσκλησής σας για συμμετοχή στη διαβούλευση που αφορά το είδος «ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ», σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας έχει να κάνει μόνο μία παρατήρηση. Στην παράγραφο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» , σημείο 8, αναφέρετε μεταξύ άλλων «Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να αποτελείται από τις φάσεις: α. Ομογενοποίηση η οποία θα περιλαμβάνει τις φάσεις προκενού και προθέρμανσης του υλικού, επαναλαμβανόμεν η έως τρεις φορές…». Ο δικός μας κλίβανος εκτελεί πέντε (5) επαναλήψεις στην φάση των προκενών – ομογενοποίησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αφαίρεση αέρα από τον θάλαμο αποστείρωσης. Πρόσφατα μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2017, σε αντίστοιχο διαγωνισμό του νοσοκομείου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΙΟ», με αριθμό διακήρυξης 11/17, η εταιρία μας προσέφυγε στην ΑΕΠΠ για τον ίδιον ακριβώς λόγο. Το αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθεί ο διαγωνισμός ο οποίος θα επαναληφθεί με τροποποίηση του εν λόγω όρου, όπου οι τρεις φορές από μέγιστη τιμή μετατρέπονται σε ελάχιστη τιμή.
Παρακαλούμε να τροποποιήσετε τον σχετικό όρο προκειμένου να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στον επικείμενο διαγωνισμό.
Για την "ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔ ΩΡΟΥ ΟΕ"
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση