1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σχόλια  

#1 Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ-OTIS ABETE 13-03-2019 12:37
Ο συμμετέχων οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

1. Να είναι μέλος του αντίστοιχου εμποροβιομηχανι κού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου.
2. Να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN ISO 9001:2008, EN13015, ISO 18001, ISO 14001, TOTAL QUALITY 2014/33/EE .
3. Να διαθέτει εμπειρία στη συντήρηση ανελκυστήρων μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων (κατάθεση καταλόγου υπηρεσιών και πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης για πέντε τουλάχιστον συμβάσεις που αφορούν πάνω από 15 ανελκυστήρες ανά σύμβαση - στον κατάλογο θα αναφέρονται ο πελάτης, ο προϋπολογισμός του έργου, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου, το είδος και το μέγεθος των εγκαταστάσεων, ο κατασκευαστής του εξοπλισμού),
4. Να διαθέτει κύκλο εργασιών που να αφορά στη συντήρηση 1000 τουλάχιστον ανελκυστήρων κατ' έτος,
5. Να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, από όπου θα φαίνονται τα προσόντα και η εμπειρία του τεχνικού προσωπικού,
6. Να καταθέσει δήλωση σχετικά με την οργανωτική δομή της επιχείρησης όπου θα φαίνεται η θέση των στελεχών που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης. Η κατανομή του τεχνικού προσωπικού που θα απασχολεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να συντηρεί τον εξοπλισμό στην καθορισμένη περιοδικότητα (δύο συντηρήσεις μηνιαίως) και να ανταποκρίνεται στους χρόνους έγκαιρης προσέλευσης σε έκτακτες κλήσεις.
7. Να αποδείξει με τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει την τεχνική επάρκεια (εξειδίκευση) για τους συγκεκριμένους τύπους ανελκυστήρων του νοσοκομείου (με πρόσφατες συμβάσεις αντίστοιχων έργων).
8. Να καταθέσει βεβαίωση ότι διαθέτει το απαραίτητο απόθεμα ανταλλακτικών και μπορεί εντός εικοσιτετραώρου να αποκαταστήσει τυχόν βλάβη. Για κάθε μέρα που ανελκυστήρας παραμένει εκτός λειτουργίας θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα.
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση