1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΑΡΦΩΝ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 ΤΟΜΩΝ ΠΡΟΥΠ 250.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΥΠ. 112.000,00 ΜΕ ΦΠΑ

Σχόλια  

#4 FUJIFILM HELLAS A.E. 20-06-2019 14:49
Π. Φάληρο, 20 Ιουνίου 2019

Σχετικά με την 1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) συστήματος αξονικής τομογραφίας 16 τομών προϋπολογισμού 250.000 € συμπεριλαμβανομ ένου ΦΠΑ και τη συντήρηση του συστήματος για 5 έτη μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης προϋπολογισμού 112.000 € συμπεριλαμβανομ ένου ΦΠΑ διάρκειας έως και 20/06/2019, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :


ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU ≥6 MHU (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης – να κατατεθεί η σχετική
βιβλιογραφία). Θα αξιολογηθεί θετικότερα η μεγαλύτερη τιμή.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει ως εξής :
Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU ≥5 MHU

Αιτιολογία:
Το πλέον σύγχρονο μοντέλο συστήματος Αξονικού Τομογράφου της εταιρείας μας διαθέτει τιμή θερμοχωρητικότη τας ανόδου η οποία δεν υποβιβάζει καθόλου τη συνολική απόδοση του συστήματός μας. Αντιθέτως το σύστημά μας μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νοσοκομείου σας με τον πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας που έχετε. Συνεπώς αλλάζοντας την τιμή της προδιαγραφής (≥6) με την προτεινόμενη (≥5) αποφεύγεται ο αποκλεισμός εταιρειών σαν τη δική μας που διαθέτουν μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών και δεν μειώνεται ο υγιής ανταγωνισμός.


Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min ≥ 800 (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης – να κατατεθεί η σχετική
βιβλιογραφία). Θα αξιολογηθεί θετικότερα η μεγαλύτερη τιμή.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει ως εξής :
Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min ≥ 800 με απόκλιση ±10% (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης).

Αιτιολογία:
Το πλέον σύγχρονο μοντέλο συστήματος Αξονικού Τομογράφου της εταιρείας μας διαθέτει τιμή θερμοαπαγωγής ανόδου η οποία δεν υποβιβάζει καθόλου τη συνολική απόδοση του συστήματός μας. Αντιθέτως το σύστημά μας μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νοσοκομείου σας με τον πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας που έχετε. Επιτρέποντας στην τιμή της θερμοαπαγωγής ανόδου ≥ 800 kHU την προτεινόμενη απόκλιση (±10%), η τιμή της θερμοαπαγωγής θα παραμείνει υψηλή ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση της λυχνίας και συνεπώς επιβάρυνσή της, και ούτε να παρουσιάζεται καθυστέρηση στην εκτέλεση των εξετάσεων των ασθενών. Επίσης, με την παραπάνω αλλαγή αποφεύγεται ο αποκλεισμός εταιρειών σαν την δική μας που διαθέτουν μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών και δεν μειώνεται ο υγιής ανταγωνισμός.


ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
Απόδοση γεννήτριας, kW ≥50 (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης – να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία)
Θα αξιολογηθεί θετικότερα η μεγαλύτερη τιμή.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει ως εξής :
Απόδοση γεννήτριας, kW ≥50 με απόκλιση ±5%.
Αιτιολογία:
Επιτρέποντας στην τιμή της προδιαγραφής ≥50 την προτεινόμενη απόκλιση (±5%) αποφεύγεται ο αποκλεισμός εταιρειών σαν τη δική μας που διαθέτουν μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών και δεν μειώνεται ο υγιής ανταγωνισμός.

Με εκτίμηση,
FUJIFILM HELLAS A.E.
Παράθεση
#3 SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ 20-06-2019 14:32
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιήσει πλήρη εκπαίδευση των χρηστών (τεχνολόγους, ακτινολόγους) επί της λειτουργίας του συστήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα κατατεθεί στην προσφορά του. Η εν λόγω εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του συστήματος.....

Θεωρούμε πως η απαίτηση 30 ημερολογιακών ημερών εκαπίδευσης για ένα συστημα Αξονικής Τομογραφίας 16 τομών και δεδομένου οτι το προσωπικό του Νοσοκομείου σας ειναι ήδη εμπειρο στην χρήση Αξονικού Τομογράφου ειναι τουλάχιστον υπερβολικό δημιουργώντας μεγάλο κόστος για τις υποψήφιες εταιρείες χωρις ιδιαίτερο όφελος για το Νοσοκομείο.Ως εκ τουτου προτείνουμε τροποποίηση του σε 10 εργάσιμες ημέρες

11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιήσει πλήρη εκπαίδευση των χρηστών (τεχνολόγους, ακτινολόγους) επί της λειτουργίας του συστήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα κατατεθεί στην προσφορά του. Η εν λόγω εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ερασίμων ημερών, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του συστήματος.....
12. Ο προμηθευτής μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα αναλάβει την πλήρη
συντήρηση του συγκροτήματος για πέντε (5) έτη, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών με αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομ ένων απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών λυχνιών και ψηφιακών ανιχνευτών. Στην πενταετή συντήρηση θα περιλαμβάνονται και τα εργατικά κόστη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Αυτονόητο είναι ότι δεν θα περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά απαραίτητα για τη διενέργεια εξετάσεων όπως χαρτί, CD/DVD, φιλμς, τζελ, ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά. Για την εκτέλεση της πενταετούς συντήρησης θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ο οποίος θα αναφέρεται στη διακήρυξη.

Δεδομένου οτι το κόστος συντήρησης μετα την λήξη της περιόδου εγγύησης έιναι προκαθορισμένο ήτοι 112.000,00€ συμπεριλαμβανομ ένου ΦΠΑ για 5 έτη, θεωρούμε πως ειναι ιδιαιτέρως χαμηλό για την πλήρη κάλυψη των ζητουμένων συστημάτων.
Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση της απαίτησης είτε ζητώντας
• την πλήρη κάλυψη όλων των συστημάτων για 3 έτη
είτε
• την κάλυψη με εργασία και ανταλλακτικά όλων των συστημάτων για 5 έτη εξαιρουμένων ακτινολογικών λυχνιών και ψηφιακών ανιχνευτών
Παράθεση
#2 SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ 20-06-2019 14:32
Παράγραφος: Ανιχνευτής

Προδιαγραφή
Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm ≥16 Θα αξιολογηθεί θετικότερα το μεγαλύτερο πλάτος.

Λαμβάνοντας υπόψη, από την περιγραφή του ζητούμενου συστήματος, πως οι προδιαγραφές αφορούν σύστημα 16 τομών και ως εκ τούτου 16 ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών καθώς επίσης και το ζητούμενο στην τεχνική προδιαγραφή 1,4 «ελάχιστο πάχος τομής 0,7mm» προκύπτει πως το ζητούμενο πλάτος του ανιχνευτή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 16 x 0,7= 11,2mm .
Ως εκ τούτου και για την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την συμμετοχή όλων των κατασκευαστών στην διαγωνιστική διαδικασία με τα πλεόν σύγχρονα συστηματα που διαθέτουν, ζητάμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως:

Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm ≥11

Εναλλακτικά και στην ίδια λογική μπορείτε να τροποποιήσετε την προδιαγραφη ως ακολούθως

Συνολικός αριθμός ανεξάρτητων ανιχνευτών, άξονας z ≥16
Θα αξιολογηθεί θετικότερα ο μεγαλύτερος αριθμός ανιχνευτών


Παράγραφος: Gantry

Προδιαγραφή
Κλίση, deg Να δοθούν στοιχεία και να περιγραφεί ο
τρόπος επίτευξης. Θα αξιολογηθεί θετικότερα
το μεγαλύτερο εύρος κλίσης

Προς αποφυγή παρερμηνειών και για την δυνατότητα συμμετοχής όλων των προμηθευτών στον διαγωνισμό προτείνουμε τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Κλίση, deg Να δοθούν στοιχεία και να περιγραφεί ο
τρόπος επίτευξης (μηχανικά ή ψηφιακά). Θα αξιολογηθεί θετικότερα το μεγαλύτερο εύρος κλίσης


Παράγραφος:Ακτινολογική Λυχνία

Προδιαγραφή

Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος ≥200 Να δοθούν στοιχεία

Προς εξασφάλιση συμμετοχής της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω :

Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

Προδιαγραφή

Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 kv & 200 mA,sec ≥ 80 Να δοθούν στοιχεία Θα αξιλογηθεί θετικότερα η μεγαλύτερη τιμή

Προς εξασφάλιση συμμετοχής της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω :

Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 kv ή 130kV & 200 mA,sec Να αναφερθεί προς αξιολόγηση


Παράγραφος: Ανασύνθεση εικόνας

Προδιαγραφή
Αριθμός ταυτόχρονων τομών ανασύνθεσης ≥16 Με δυνατότητα ανασύνθεσης
μεγαλύτερου αριθμού τομών. Θα αξιολογηθεί
θετικότερα η μεγαλύτερη δυνατότητα
ανασύνθεσης.

Δεδομένου ότι τα σύγχρονα συστήματα όλων των κατασκευαστών χρησιμοποιούν τεχνολογίες αλγορίθμων ανακατασκευής, Iterative Ρeconstruction, επιτυγχάνονταςς ντς απεικονιση τουλάχιστον διπλάσιου αριθμού τομών απο αυτες που λαμβάνονται πρωτογεννώ προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

Αριθμός ταυτόχρονων τομών ανασύνθεσης ≥32 Με δυνατότητα ανασύνθεσης
μεγαλύτερου αριθμού τομών. Θα αξιολογηθεί
θετικότερα η μεγαλύτερη δυνατότητα
ανασύνθεσης.


Προδιαγραφή
Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512Χ512),εικόν ες /sec ≥15

H Εταιρεία μας όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω περιλαμβάνει στον Αξονικό τομογράφο τον σύγχρονο αλγόριθμο ανακατασκευής, Iterative reconstruction, ό οποίος σαφώς απαιτεί μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ από το Υπολογιστικό σύστημα. Προς εξασφάλιση συμμετοχής της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία και προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512Χ512),εικόν ες /sec ≥7
Παράθεση
#1 Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 20-06-2019 11:25
Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες,
Η εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ προτείνει την προσθήκη Εγχυτή Σκιαγραφικού Μέσου διπλού αυλού στον Παρελκόμενο Εξοπλισμό με τα κάτωθι χαρακτηριστικά, καθώς συνίσταται η χρήση του για την αποτελεσματικότ ερη διαχείριση του Σκιαγραφικού Μέσου:
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατος κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού και ορού σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και ορού σε ποσοστιαία αναλογία και ο προγραμματισμός των εγχύσεων να πραγματοποιείτα ι μέσω οθόνης αφής από την αίθουσα ελέγχου
2. Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης και επισκευής μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο internet σε περίπτωση βλάβης, χωρίς επιπλέον κόστος
3. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο DICOM 3.0 για συνεργασία με πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου (π.χ PACS server)
4. Να έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού με τον Αξονικό Τομογράφο. Να προσφερθεί προς επιλογή
5. Να δέχεται αναλώσιμο κιτ συριγγών ή σετ έγχυσης σε πολλαπλούς ασθενείς και συστήματος πλήρωσης αυτών, πολλαπλών χρήσεων, εγκεκριμένο για συνεχή χρήση τουλάχιστον 12 ωρών με αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 300 psi
6. Να δέχεται πιστοποιημένα συμβατά αναλώσιμα διαφόρων κατασκευαστών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αναλώσιμα πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομαλή, συνεχή και μακροπρόθεσμη λειτουργία του εν λόγω προσφερόμενου είδους, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικ ά προϊόντα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση