1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Σχόλια  

#2 GE HEALTHCARE AE 12-02-2021 18:48
Προς :
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Ημ/νία : 12 Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦ ΟΥ».

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦ ΟΥ» οι οποίες έχουν τεθεί σε 1η Δημόσια Διαβούλευση, λαμβάνουμε την τιμή να παραθέσουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας, οι οποίες αφορούν στην απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών για λειτουργία του συστήματος με σύστημα UPS τεχνολογίας On-Line.
Συγκεκριμένα ζητείται :

1% ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
UPS τεχνολογίας On-Line
Κατάλληλο για το εν λόγω σύστημα
υπερηχοτομογραφίας.
Να δοθούν στοιχεία.

Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του υπερηχοτομογράφ ου και την ελαχιστοποίηση ηλεκτρομαγνητικ ών παρεμβολών, θα πρέπει απαραίτητα το ζητούμενο UPS να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ασφαλείας IEC 60601.
Τα συστήματα UPS Online λόγω των ορίων των ΗΜΓ εκπομπών δεν συμμορφώνονται με το ως άνω πρότυπο.
Συνεπώς, για την δυνατότητα προμήθειας εκ μέρους του νοσοκομείου ενός συστήματος UPS το οποίο θα εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες σας διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του υπερηχοτομογράφ ου, προτείνουμε την τροποποίηση της ως άνω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:

1% ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
UPS
Κατάλληλο για το εν λόγω σύστημα
Υπερηχοτομογραφίας και να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601.
Να δοθούν στοιχεία.


Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση
Με τιμή

Αναστάσιος Ελευθεράκης
Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφ ων
GE Healthcare AE
Παράθεση
#1 ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΛΕΣΣΙΑ 12-02-2021 13:27
Προς
Γ. Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Αρ.Πρωτ.: 0000008382
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ: Σχόλια της Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦ ΟΥ».

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1673/21-1-2021, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας:
Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών:


ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Στην παράγραφο 9:
«Ανεξάρτητο ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας εξοπλισμένο με το κατάλληλο hardware. Ο σταθμός εργασίας να είναι μόνιμα συνδεδεμένος ενσύρματα με τον υπερηχοκαρδιογρ άφο για την αμφίδρομη επικοινωνία για την τήρηση αρχείων ασθενών, μελετών, εικόνων, μετρήσεων και υπολογισμών.»
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή ανάλυσης ποιότητας εικόνα του συστήματος. Τα συστήματα υπερήχων της Canon διαθέτουν πλήρες πρόγραμμα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των 2D και 3D καρδιολογικών εξετάσεων, άμεσα και αξιόπιστα, χωρίς να επηρεάζεται ο χρόνος διεξαγωγής της εξέτασης. Ίδια πλήρη ανάλυση μπορεί να γίνει και στον πλέον εξελιγμένο σταθμό εργασίας που διαθέτει και μπορεί να προσφερθεί προς επιλογή, ώστε να αξιολογηθεί αντίστοιχα.
«Nα προσφερθεί επίσης προς επιλογή ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας εξοπλισμένο με το κατάλληλο hardware. Ο σταθμός εργασίας να είναι μόνιμα συνδεδεμένος ενσύρματα με τον υπερηχοκαρδιογρ άφο για την αμφίδρομη επικοινωνία για την τήρηση αρχείων ασθενών, μελετών, εικόνων, μετρήσεων και υπολογισμών. Διενέργεια αναλύσεων, μετρήσεων και υπολογισμών, όλων εκείνων που έχει τη δυνατότητα ο υπερηχοκαρδιογρ άφος και να αναφερθούν .
- Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα.
- Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της αορτικής βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα.
- Λογισμικό για την τρισδιάστατη μελέτη της δεξιάς κοιλίας ,από τα τρισδιάστατα δεδομένα.
- Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle από τις εικόνες που προέρχονται από την διαθωρακική κεφαλή.
- Εξειδικευμένο ενσωματωμένο λογισμικό της ανωτέρω τεχνικής από τις εικόνες που προέρχονται από την τρισδιάστατη κεφαλή 3D Strain. Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ.
- η συγγραφή του πορίσματος της διενεργηθείσας μελέτης»»

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
Στην παράγραφο
«Να καλύπτουν συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από 1,5-18 ΜΗz. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία.»
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η διεύρυνση των εξετάσεων, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων και εφαρμογών.
«Να καλύπτουν συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων τουλάχιστον από 1,5-24 ΜΗz. Να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία.»
Στην παράγραφο
«LINEAR Array Εύρους συχνοτήτων 4 – 18 MHz τουλάχιστον. Μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων θα εκτιμηθεί αν διατίθεται και θα βαθμολογηθεί προσθετικά.»
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η διεύρυνση των εξετάσεων, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων και εφαρμογών.
«LINEAR Array Εύρους συχνοτήτων 4 – 24 MHz τουλάχιστον. Μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων θα εκτιμηθεί αν διατίθεται και θα βαθμολογηθεί προσθετικά.»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στην παράγραφο
«Βάθος σάρωσης. Τουλάχιστον 30cm»
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η διεύρυνση των εξετάσεων, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος δύσκολων περιστατικών.
«Βάθος σάρωσης. Τουλάχιστον 45cm»
Στην παράγραφο
«Μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας ≥ 21΄΄. Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση.»
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα
«Μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας ≥ 23΄΄. Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση.»
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Ανεξάρτητος Ολοκληρωμένος Σταθμός Εργασίας εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware & πλήρες λογισμικό (software). ΝΑΙ»
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή ανάλυσης ποιότητας εικόνα του συστήματος. Τα συστήματα υπερήχων της Canon διαθέτουν πλήρες πρόγραμμα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των 2D και 3D καρδιολογικών εξετάσεων, άμεσα και αξιόπιστα, χωρίς να επηρεάζεται ο χρόνος διεξαγωγής της εξέτασης. Ίδια πλήρη ανάλυση μπορεί να γίνει και στον πλέον εξελιγμένο σταθμό εργασίας που διαθέτει και μπορεί να προσφερθεί προς επιλογή, ώστε να αξιολογηθεί αντίστοιχα
«Ανεξάρτητος Ολοκληρωμένος Σταθμός Εργασίας εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware & πλήρες λογισμικό (software). ΝΑΙ Να προσφερθεί προς επιλογή»
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Μετά τιμής,
Μαριλένα Τουάρντιτς Ειδικός Πωλήσεων
Canon Medical Systems U.S.
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση