Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας  

         Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

                

                    

1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.

       Η Νοσηλευτική Σχολή του Γ.Π.Ν. Τρίπολης λειτούργησε από το 1987 έως το 2000

ως Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή 2ετούς φοίτησης .

     Από το 2000 έως το 2007 , σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1492/7-12-2000 γίνεται Τ.Ε.Ε. Α΄κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών .

     Από το 2007 το ΤΕΕ Α΄κύκλου μετατρέπεται σε ( Ε.Π.Α.Σ .) Επαγγελματική Σχολή

Βοηθών Νοσηλευτών υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και με το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Από το παραπάνω διάστημα ο αριθμός των μαθητών που αποφοίτησαν ανέρχεται

στους 550 περίπου.

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ.

     Η Ε.Π.Α.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών από τις 15-9-2015 αναβαθμίστηκε και λειτουργεί

πλέον ως Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) με ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Βοηθό¦ Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και αποτελεί παράρτημα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

   Γνωρίζοντας ότι η Νοσηλευτική είναι επιστήμη και τέχνη άρρηκτα συνδεδεμένη

με την ποιότητα ζωής του ασθενούς, το Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Π.Ν.Τ. δίνει τα απαραίτητα εφόδια

με την άρτια εκπαίδευση στους καταρτιζόμενους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

   Παρέχονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις από γιατρούς και έμπειρους νοσηλευτές

σε άρτιες κτιριακές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις προσφέροντας το καλύτερο δυνατό

επίπεδο γνώσεις και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

     Ο Διοικητής του Νοσοκομείου προβαίνει πάντα στις απαραίτητες ενέργειες με

αξιοπιστία και πλήρη συνεργασία με το προσωπικό για την διασφάλιση της εύρυθμης

λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

     Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής

και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και στη

συνέχεια λαμβάνουν πτυχίο Β.Ν.Γ.Ν. επιπέδου 5 και μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π με 150 μόρια.

     Η ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας έχει πρόσβαση στην αγορά

εργασίας με απορρόφηση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται για το χειμερινό εξάμηνο το πρώτο 15/ημερο του Σεπτεμβρίου και για το εαρινό το πρώτο 10/ημερο του Φεβρουαρίου έκαστου έτους.

                                         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ .

  1. Αίτηση επιλογής.
  2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών ,απολυτήριο η πτυχίο.
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
  4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία

   που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα   σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, η βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην

οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

   Με μακροχρόνια εκπαιδευτική εμπειρία και σεβασμό στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή το Δ.Ι.Ε.Κ. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται με ήθος και συνέπεια και στις πιο υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις.  

                                                            

     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

  1. Αίθουσες Διδασκαλίας.

  1. Αίθουσες Εργαστηρίων - Νοσοκομείο

 

 

  1. Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο.

 

  1. Αμφιθέατρο.

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ

Πληροφορίες: Τηλ.271 3601971.

                        Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Αρκαδίας   Τ.Κ 22131