Διευκρίνηση που αφορά το Παράρτημα ανακοινώσεων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 (με Αρ. Πρωτ. 20914/13.12.2016)

Διευκρινίζουμε ότι στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «08/12/2016» ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει & 63 του Ν. 4430/2016)’’ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 (με Αρ. Πρωτ. 20914/13.12.2016) για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας (κτηθείσα σε υπηρεσίες του δημοσίου) απαιτούνται αθροιστικά τα υπό στοιχεία:

(αi) + β + γ ή  (αii) + β + γ δικαιολογητικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

 

ΠΕΤΡΟΣ   ΤΟΜΑΡΑΣ