Στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο | Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη της καθ' ύψος επέκτασης!

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Μελέτη της καθ’ ύψος επέκτασης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης» υπογράφτηκε και αναρτήθηκε στις 30/8/2019 στη "Διαύγεια".

Στο σκεπτικό της σύμβασης αναφέρεται ότι ένας από τους κυριότερους στόχους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής αποτελούν οι ενέργειες για την αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης, το οποίο όπως προαναφέρθηκε αποτελεί σημαντικό έργο-προσφορά των ομογενών της Αμερικής. Με γνώμονα τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Νοσοκομείου έχει κριθεί αναγκαία η επέκταση αυτού με την προσθήκη επιπλέον διαγνωστικών εργαστηρίων, Σταθμού αιμοδοσίας, συγκροτήματος ενδοσκοπήσεων, συγκροτήματος χειρουργείων, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας καθώς και επιπλέον χώρου για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αφορά διάστημα 18μηνών, από την υπογραφή της (ήτοι από 30/8/2019 έως 28/02/2021).

Για την υλοποίηση του ως άνω έργου απαιτείται η εκπόνηση των μελετών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία με την παρούσα ορίζεται και είναι ο αρμόδιος φορέας για την εκπόνηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των μελετών που οδηγούν στην πλήρη ωρίμανση των ανωτέρω. Η Υπηρεσία λόγω στελέχωσης και λόγω των ειδικότερων προδιαγραφών επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, της κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του ζητουμένου έργου χρειάζεται υποστήριξη στην υλοποίηση αυτού ως προς την συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ολοκλήρωσης των μελετών.

Η Πελοπόννησος Α.Ε. διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, είναι στελεχωμένη και μπορεί να στελεχωθεί περαιτέρω με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διαθέτει τις 4 απαιτούμενες γνώσεις και τη σχετική εμπειρία ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων που ο Στρατηγικός της σχεδιασμός εξυπηρετεί.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την υλοποίηση του παραπάνω έργου μέσω της υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι ο αρμόδιος φορέας για την εκπόνηση των μελετών και την διεκπεραίωση των διαδικασιών που οδηγούν στο έργο αυτό.
Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η καθ’ ύψος επέκταση του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης με σκοπό την προσθήκη επιπλέον διαγνωστικών εργαστηρίων, Σταθμού αιμοδοσίας, συγκροτήματος ενδοσκοπήσεων, συγκροτήματος χειρουργείων, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας καθώς και επιπλέον χώρου για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου.
Πιο αναλυτικά:
Προσθήκη 1ου ορόφου στον οποίο θα φιλοξενούνται τα εξής:
 Διαγνωστικά εργαστήρια (in vitro)
 Μικροβιολογικό
 Βιοχημικό
 Αιματολογικό
 Παθολογοανατομικό
 Κυτταρολογικό
 Σταθμός αιμοδοσίας
 Συγκρότημα Ενδοσκοπήσεων (δύο αίθουσες)
Προσθήκη 2ου ορόφου στον οποίο θα φιλοξενούνται τα εξής:
 Συγκρότημα χειρουργείων
Προβλέπονται έξι(6) αίθουσες επεμβάσεων και μία(1) αίθουσα γύψου καθώς και όλες οι επιπλέον απαραίτητες βοηθητικές λειτουργίες (ανάνηψη, αποδυτήρια προσωπικού, αναμονή συγγενών κλπ.)
Προσθήκη 3ου ορόφου στον οποίο θα φιλοξενούνται τα εξής:
 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας οκτώ(8) κλινών
 Χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων για την επεξεργασία του αέρα όλων των ορόφων
Προσθήκη καθ’ ύψος Συνδετηρίου Διαδρόμου
Πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω και αποτελούν αντικείμενο υποστήριξης είναι οι παρακάτω:
 Πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη:
 Αρχιτεκτονική (Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής)
 Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
 Αδειοδότηση
 Πλήρης Στατική Μελέτη:
 Στατική Μελέτη Προσθήκης
 Έλεγχος Στατικής Επάρκειας υφιστάμενου Υπογείου – Ισογείου
 Εργαστηριακός Έλεγχος Φέροντος Οργανισμού υφιστάμενων κτηρίων
 Πλήρης Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων:
 Μελέτη όλων των Η/Μ/ Εγκαταστάσεων:
 Ύδρευση
 Αποχέτευση
 Πυρόσβεση
 Πυρανίχνευση
 Κλιματισμός
 Τηλέφωνα – Data
 Μεγάφωνα
 B.M.S.
 Ασθενή ρεύματα
 Ιατρικά Αέρια
 Ισχυρά ρεύματα
 Ατμός
 Υποσταθμός
 T/V
 Ανελκυστήρες
 Γειώσεις
 Μελέτη για την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου
 Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα (ΓΕΜ) και Τοπογραφική Αποτύπωση – Διάγραμμα Κάλυψης – Νομιμοποίηση Υφιστάμενων κτηρίων
 Επικαιροποίηση και συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων όπου αυτό απαιτηθεί.
Επιπλέον απαιτείται η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης