ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ α)ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ & β)ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2010)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Τρίπολη   30  /  01  / 2012                                               
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                  Αριθμ. Πρωτ. 1717          
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                      
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                           
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»                     

Γραφείο: Διοικήτριας                                                                                                                                   
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού                                           
Τηλ.: 2713 - 601701 & 2710 - 222211                                             
FAX: 2710 - 238175                                                                             


ΑΠΟ ΦΑΣΗ
H KOINH ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Π.Γ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ & Ψ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
κ. ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 8,  του Ν. 3329/04.04.2005, (Φ.Ε.Κ. 81/04.04. 2005 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70, του Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 31/2011 τ.Α΄).
3.    Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 84627/25-7-2011 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους» (Φ.Ε.Κ. 1681/2011 τ.Β΄).
4.    Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/25-7-2011 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 2012/2011 τ.Β΄).
5.    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ10β/ΓΠοικ. 114562/24-10-2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 358/24-10-2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.
6.    Το αριθμ. πρωτ. 1320/24-1-2012 διαβιβαστικό του Γραφείου Προμηθειών.
7.    Την αριθμ. πρωτ. 1691/30-1-2012 γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Ηλία Κοκκίνη.
8.    Την κάλυψη των επειγουσών και επιτακτικών αναγκών του ΓΝ Τρίπολης.
9.    Την αριθ. 1833/2-2-2010 σύμβαση με την εταιρεία BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ , για την προμήθεια «Χαρτοβάμβακα» σε ετήσια βάση από 2/2/2011 έως και 1/2/2012  προϋπολογισμού 122.106,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με τον όρο για δικαίωμα προαίρεσης και δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης για χρονικό διάστημα τριών (3)  μηνών.
10.    Την αριθ. 1845/2-2-2011 σύμβαση με την εταιρεία ΙΝΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ  και την αριθ. 1831/2-2-2011  σύμβαση με την εταιρεία BBD  ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ για την προμήθεια «Συσκευών εγχύσεως ορών μέσων αντλίας, μικροσταγόνων –μεγαλοσταγόνων και εξαρτημάτων ορών», σε ετήσια βάση  με ισχύ από 2/2/2011 έως και 1/2/2012 και προϋπολογισμό  37.342,80 € και 37.217,40 € αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης για δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης για ισόποσο χρονικό διάστημα (ήτοι το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων).  
11.     Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν διεξαχθεί οι ανωτέρω διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στο ΠΠΥΥ 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της παράτασης των κάτωθι συμβάσεων του ΓΝ Τρίπολης αναφορικά με την προμήθεια απαραίτητων υλικών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Δεδομένου ότι δίνεται δυνατότητα παράτασης τους, με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες τιμές και  με δικαίωμα του Νοσοκομείου να διακόψει τις συμβάσεις αυτές μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικοί διαγωνισμοί στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2011 και πάντως όχι πέρα των ορίων των χρονικών διαστημάτων τα οποία ορίζουν οι ανωτέρω συμβάσεις.
Ειδικότερα:

Α/Α.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΠΥΥ 2010, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΦΠΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:
1.ΧΑΡΤΟΒΑΜΑΜΒΑΚΑΣ, BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, 122.106,65 €, 2/2/2011–1/2/2012,Δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης για χρονικό διάστημα τριών(3)μηνών.
2.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΩΝ 2.1. BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, 37.217,40 €, 2.2. ΙΝΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ     37.342,80  €, 2/2/2011–1/2/2012,Δικαίωμα προαίρεσης παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης για ισόποσο χρονικό διάστημα (ήτοι το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών συμβάσεων).
Η παρούσα Απόφαση λαμβάνεται με τη μορφή του επείγοντος λόγω μη συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από το ΥΥΚΑ και θα επικυρωθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του.
Η Κοινή Διοικήτρια
των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων
Π.Ν. Τρίπολης & Ψ.Ν. Τρίπολης

Ελένη Σιουρούνη